ศูนย์สัตว์ทดลอง

ยังไม่มีประกาศแต่งตั้งหัวหน้างาน

ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
โทรศัพท์ : -

นางสาวรุ่งนภา กันทะมา

ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : -

ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ หย่ำวิลัย

ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ : -

นายพงศกร อังกุรานันท์

ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ : -

นายจตุพล ภูเขา

ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ : -

นายสัตวแพทย์ศราวุธ ยะมา

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์
โทรศัพท์ : -

นายสัตวแพทย์เชาเชฏฐฉ์ภาดา พุฒพิมพ์

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์
โทรศัพท์ : -

สัตวแพทย์หญิงวาทิณี พรหมสาขา ณ สกลนคร

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์
โทรศัพท์ : -

นายสัตวแพทย์ศิวกร ศรีรัตน์

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์
โทรศัพท์ : -

นายรุ่งโรจน์ อั้นอยู่

ตำแหน่ง : พยาบาล
โทรศัพท์ : -

ว่าที่ร้อยตรีหญิงประพิมพร ชัยวงศ์ษา

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ : -

นางสาวเบญญาภา มหาพราหมณ์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ : -

นายชัยพนม ชัยวงศ์ษา

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ : -

นางสาวขวัญฤทัย โอตอุโมงค์

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : -

นางสาวสุชาดา ทาบุญดี

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : -

นายศุภชัย กันทะมา

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : -

นายศรันยพร มาทอง

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : -

นางสาวสุกัลยา วงค์งาม

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : -

นายประสพชัย วิภูสุวรรณ์

ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
โทรศัพท์ : -

นายนนทกร ติคำ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
โทรศัพท์ : -

นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณยศ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
โทรศัพท์ : -

นายศุภโชค เทพวงค์

ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
โทรศัพท์ : -

นายนครินทร์ ภูมาดิน

ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
โทรศัพท์ : -

นางอชิรญา หย่ำวิลัย

ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
โทรศัพท์ : -

นางสาวฐิติมา ช่ำชอง

ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
โทรศัพท์ : -