โครงการจัดตั้ง CMU SH&E

ยังไม่มีประกาศแต่งตั้งหัวหน้างาน

ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
โทรศัพท์ : -

นายอาชญาสิทธิ์ รักญาติสกุล

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3611

นางสาวกนกวรรณ ศรีอุทธา

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3611

นางอิษฏ์วร สังหาร

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3647

นางสาวศุภิสรา ระตะขันธ์

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3609

นายศุภฤกษ์ ขอนดอก

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3648

นางสาวอติกานต์ ยะตา

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3648

นางสาวเบญจวรรณ​ คำมา

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3649

นางสาวนาฎอนงค์ อุปมา

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-94-3649