วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ

วิสัยทัศน์
Supporter for Excellent
Research and Services Environment

ค่านิยม
O = Optimistic ทัศนคติเชิงบวก
R = Responsibility มีความรับผิดชอบ
A = Agility คล่องแคล่ว ว่องไว ตอบสนองรวดเร็ว

พันธกิจ
ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย นวัตกรรม และบริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน

ข่าวสาร