การประชุมคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาบนพื้นที่สูง

การประชุมคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาบนพื้นที่สูง

คณะทำงานโครงการการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในเขตพื้นที่สูงทั้งระบบ  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนด้วยพหุวิทยาการ นำโดย ผอ.ณรงค์ อภัยใจ ในฐานะประธานชมรมโรงเรียนในเขตพื้นที่สูง  รศ.ดร.ขวัญชัย  รัตนเสถียร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ  คุณสินอาจ ลำพูนพงศ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต 1 ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ ได้จัดการประชุมหารือร่วมกับ คณะครูตัวแทนเขตการศึกษา เพื่อร่วมกันหารือความคืบหน้าในการดำเนินงานที่ผ่านมา และ รับฟังข้อเสนอโครงการจาก คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ จากมหาวิทยาลัยอื่นๆในเขตพื้นที่ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะเทคนิคการแพทย์

ในการนี้ ได้มีการติดตามความคืบหน้า การขับเคลื่อนกิจกรรมการบริจาคเครื่องกรองน้ำ จากมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา นำโดย ดร.บรรจง สมบูรณ์ชัย จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยยังได้มีการหารือรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดน้ำ ด้วยการเจาะบาดาล และ การพิจารณาส่วนต่างๆที่สำคัญ เช่น ระบบท่อ หรือ ระบบพักน้ำ  เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด  รวมถึงการหารือความร่วมมือทางวิชาการในด้านอื่นๆตามยุทธศาสตร์ 7 ข้อ เพื่อให้เกิดการผลักดันการทำงานร่วมกันในระยะยาวต่อไป