การอบรม “การเขียนเพื่อจัดทำบทความวิชาการภาษาอังกฤษ สำหรับสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

การอบรม “การเขียนเพื่อจัดทำบทความวิชาการภาษาอังกฤษ สำหรับสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม “การเขียนเพื่อจัดทำบทความวิชาการภาษาอังกฤษ สำหรับสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” เมื่อวันศกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ คณะทำงานสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากร