ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2565

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2565

สำนักงานบริหารงานวิจัย จึงใคร่ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์นักวิจัยในสังกัดของท่านที่สมควรได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2565 ดังนี้

  1.  รางวัลอาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. รางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลละ 1 ท่าน ตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การสมัครและแบบฟอร์มได้ที่ Microsoft Teams ดัง QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้และโปรดจัดส่งเอกสารการสมัครมาทางอีเมล cmuaward@gmail.com  ในรูปแบบไฟล์ Word และ Excel ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ โปรดระบุชื่อเรื่องการส่งอีเมล “รางวัลxxx(ชื่อ,คณะ)” เช่น รางวัลนักวิจัยดีเด่น(นพพล,อก.) เป็นต้น โดยไม่ต้องส่งสำเนาพิมพ์ลงกระดาษ (hard copy) และขอให้ส่วนงานต้นสังกัดจัดทำบันทึกข้อความสรุปรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าวแจ้งมายังสำนักงานบริหารงานวิจัยต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่   Microsoft Teams

https://cmu.to/UDvrB

Log in ด้วยอีเมล @CMU.ac.th