ประกาศผลทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอประกาศผลการจัดสรรทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Presidential Scholarship) ประเภททุนอุดหนุนการวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Post Doctoral)ให้แก่ผู้มีรายชื่อดังประกาศแนบท้าย โดยขอให้ผู้รับทุนเริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ สำนักงานบริหารงานวิจัยจะดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนให้ผู้วิจัยต่อไป

2563000100ปก.ผลการจัดสรรทุน PostDoc 2564-รอบ1