ประกาศผลทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอประกาศผลการจัดสรรทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Presidential Scholarship) ประเภททุนอุดหนุนการวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Post Doctoral) ประจำปี 2565 รอบที่ 2 ให้แก่ผู้มีรายชื่อดังประกาศแนบท้าย ทั้งนี้ สำนักงานบริหารงานวิจัยจะดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนให้ผู้วิจัยต่อไป

ประกาศผลทุน PD 65 รอบที่ 2