ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมและให้คำปรึกษา เรื่อง ข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมและให้คำปรึกษา เรื่อง ข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมและให้คำปรึกษา เรื่อง
“ข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา”
ในระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุมสุเทพ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์เอกสารแนบข่าว

2560000202