ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี 2563 (สมาคมส่งเสริมการวิจัย)

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี 2563 (สมาคมส่งเสริมการวิจัย)

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ได้ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี 2563 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 2-4 กันยายน 2563

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (PMU) วันที่ 7-8 กันยายน 2563

3. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม วันที่ 10-11 กันยายน 2563

4. การวิจัยเชิงปริมาณ วันที่ 16-18 กันยายน 2563

โดยทุกหลักสูตรจัดอบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า  สรรพศรี หลักสูตรที่ 1,3,4 บรรยายโดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี หลักสูตรที่ 2 บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช.    

โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตรความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

www.rpa.or.th