ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย มช. ร่วมการประชุม Tri-U Board Meeting

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย มช. ร่วมการประชุม Tri-U Board Meeting

          รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน เข้าร่วมการประชุม Tri-U Board Meeting เพื่อร่วมสรุปผลการดำเนินงาน และพิจารณาหารือเตรียมความพร้อมสำหรับ งาน Tri-University International Joint Seminar & Symposium เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          The Tri-University International Joint Seminar & Symposium เป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนทั้งในด้านวิชาการ และกระชับความร่วมมือความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยมี 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) Chiang Mai University (CMU), Thailand 2) Guangxi University (GXU), China 3) IPB University (IPB), Indonesia 4) Jiangsu University (JSU), China 5) Maejo University (MJU), Thailand 6) Mie University (MU), Japan ซึ่งจะร่วมกันจัดเป็นประจำทุกปี โดยให้แต่ละมหาวิทยาลัยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และ Jiangsu University (JSU), China เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งถัดไป