รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารสำนักงานบริหารงานวิจัย มช. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารสำนักงานบริหารงานวิจัย มช. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

     วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินภัส รุจิวัตร์ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายในการบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และคณะ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนวทางการทำงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของสำนักบริหารงานวิจัย มช. อาทิ
         – การบริหารจัดการงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งุทนภายนอก
         – การจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินงานวิจัย การจัดการ Triup Act
         – การลดหย่อนภาษีจากงานบริการวิจัยของผู้ประกอบการ และ
         – ความเชื่อมโยงการทำงานระหว่างวิจัยและ Science Park ซึ่งมีความก้าวหน้าระดับแนวหน้าในด้านการบริหารจัดการ
     นอกจากนี้คณะศึกษาดูงานยังได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index Center; GIC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) ณ ศูนย์ทดสอบดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index Center; GIC)
ข่าวโดยสำนักงานบริหารงานวิจัย มช.