สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกบูธในการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกบูธในการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูธการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมกรีนนิมมาน (UNISERV) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหนังสือที่ผลิตโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยมีผู้สนใจทั้งภายในและภายนอก สนใจหนังสือที่เขียนโดยคณาจารย์ มช. เป็นอย่างมาก