เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พิจารณาจัดสรรทุน CMU Presidential Scholarship โดยมีสำนักงานบริหารงานวิจัยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) นั้น
ในการนี้ สำนักงานบริหารงานวิจัย จึงขอเปิดรับสมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral) รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยแบ่งเป็น 2 สาขาวิชา (สาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ทั้งนี้ ให้นักวิจัยผู้ประสงค์ขอรับทุนจัดเตรียมเอกสารการสมัคร

 

สามารถดาวน์โหลดได้จาก Link: เอกสารประกอบการสมัคร

สามารถยื่นเอกสารในระบบผ่านทาง Link:สมัครขอรับทุน

 

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 หากยื่นเอกสารการสมัครผ่านระบบ online เรียบร้อยแล้ว

ขอให้ผู้สมัครแจ้งรายละเอียดไปยังส่วนงานต้นสังกัดเพื่อทราบและจัดทำบันทึกแจ้งความประสงค์มายังสำนักงานบริหารงานวิจัย ภายใน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 

 

สอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 053 – 943613 น.ส.ชวัลรัตน์ ธมิกานนท์ และ น.ส.อาภาภรณ์ สูนพรหม