กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพูดคุยกับกองบรรณาธิการวารสาร Trends in Sciences

กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพูดคุยกับกองบรรณาธิการวารสาร Trends in Sciences

รองศาสตราจารย์ ดร.วสุ ปฐมอารีย์  Editor-in-Chief, Natural and Life Sciences Communications และ Chiang Mai Journal of Science พร้อมด้วยกองบรรณาธิการวารสาร เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกองบรรณาธิการ Trends in Sciences, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2565 ณ ห้อง 101 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย