การประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ทุนวิจัยภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ทุนวิจัยภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานบริหารงานวิจัย (ORA) จัดประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับทุนวิจัยภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่อาจารย์และนักวิจัย เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการพัฒนางานวิจัยและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณ และกระบวนการการเบิกจ่าย การประเมินผล การจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบการรายงาน รวมถึงหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการรายงานผลการดำเนินงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินภัส รุจิวัตร์ นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ และนางสาวอัศณา ปิยสุรประทีป หัวหน้างานฝ่ายงานบริหารงานวิจัย (สบว.) ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมชี้แจงฯดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 600 ท่าน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น. – 13.00 น. ช่องทางออนไลน์ Zoom Webinar