การประชุมถ่ายทอดนโยบายนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก และชี้แจงแนวทางการรับสมัคร ประจำปี พ.ศ. 2566

การประชุมถ่ายทอดนโยบายนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก และชี้แจงแนวทางการรับสมัคร ประจำปี พ.ศ. 2566

การประชุมถ่ายทอดนโยบายนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก และชี้แจงแนวทางการรับสมัคร ประจำปี พ.ศ. 2566

.

🚩 สบว. จัดการประชุมถ่ายทอดนโยบายนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก และชี้แจงแนวทางการรับสมัคร ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อชี้แจงแนวทางการรับสมัครให้คณาจารย์และนักวิจัยที่สนใจได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการยื่นสมัครทุนนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก ในปีงบประมาณ 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม และ นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ผ่านช่องทาง Online (Zoom Meeting) โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง รวมทั้งสิ้นกว่า 300 ท่าน

.

.

ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.