การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7

การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 รองศาตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในพระราชวโรกาสทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์ ผู้แทนศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพ.สธ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
นายฐาปกรณ์ เครือระยา ผู้แทนศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ถวายรายงานประจำบูธนิทรรศการศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มช. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานสนองพระราชดำริฯ นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น รวมถึงการแสดงศิลปะพื้นบ้าน ดนตรี การจำหน่ายสินค้า และอาหารภาคเหนือ ฯลฯ