การประชุมหารือและศึกษาดูงานสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ ณ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหารือและศึกษาดูงานสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ ณ จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร

และร่วมการประชุมหารือและศึกษาดูงานสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ โดยมีคณะทำงานศูนย์วิชาการการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช.

ร่วมนำเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว 2 ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ