การปัจฉิมนิเทศ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2”

การปัจฉิมนิเทศ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2”

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดการปัจฉิมนิเทศ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2” ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์บริการวิชาการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “รับผิดชอบต่อสังคม” สู่ “การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม” โดยทางมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้จ้างงานจำนวน 2,783 อัตรา ระยะปฏิบัติงาน 3 เดือน (ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563

เพิ่มเติม https://www.cmu.ac.th/th/article/f2a9195d-f6fb-4870-9581-31c1dad1bbc8?fbclid=IwAR2Qgx_qoyC6ABsS9aIccQsug7zS-LfjvPpM2AlPZ7oLMZTEkW-ejU6TChM