การระดมสมองเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของวารสาร Natural and Life Sciences Communications

การระดมสมองเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของวารสาร Natural and Life Sciences Communications

วารสาร Natural and Life Sciences Communications จัดการประชุมการระดมสมองเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของวารสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และกำหนดนโยบายเชิงรุกด้านการประชาสัมพันธ์วารสาร เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566