การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ผลงานหนังสือและตำราให้มีคุณค่าได้อย่างไร”

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ผลงานหนังสือและตำราให้มีคุณค่าได้อย่างไร”

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดีงานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน และศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ผลงานหนังสือและตำราให้มีคุณค่าได้อย่างไร” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ ทั้งนี้ การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามสาขาวิชา เป็นวิทยากรบรรยาย
ภาพข่าวโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่