การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ลิขสิทธิ์กับการสร้างสรรค์หนังสือและตำราวิชาการ”

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ลิขสิทธิ์กับการสร้างสรรค์หนังสือและตำราวิชาการ”

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ลิขสิทธิ์กับการสร้างสรรค์หนังสือและตำราวิชาการ” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โดยมีคุณไรวินท์ รุจิเรข นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กองลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการสัมมนา เพื่อให้ความสำคัญกับความรู้ด้านลิขสิทธิ์ เกี่ยวกับการสร้างสรรค์หนังสือและตำราวิชาการ ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้หนังสือ/ตำรา ของคณาจารย์ที่ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีทั้งความรู้และคุณภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านอย่างแท้จริง