การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

โครงการจัดตั้ง CMU SH&E ได้จัด “การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” ณ ห้องประชุมอินทนิ (ชั้น 1) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้