ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567

ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567

 

.

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยการสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปนำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ นั้น
.
บัดนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการ ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนไปเสนอผลงานวิชาการ ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับผู้ยื่นคำขอในรอบเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

.

ทั้งนี้ ให้ส่วนงานและผู้รับทุนดำเนินการตามเงื่อนไขและแนวทางการรับทุน โดยเคร่งครัดต่อไป

 

🎯 ประกาศผลพิจารณาทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติฯ  ประจำปีงบประมาณ 2567 (สำหรับผู้ยื่นคำขอในรอบเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566)

.

 

เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศ/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มการสมัคร
แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุน
คู่มือ