การอบรมแนวทางจัดทำหนังสือเพื่อจัดพิมพ์กับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมแนวทางจัดทำหนังสือเพื่อจัดพิมพ์กับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมแนวทางจัดทำหนังสือเพื่อจัดพิมพ์กับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ให้กับอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง D202 และห้อง D204 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์เรณู วิชาศิลป์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี และศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้