การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานบริหารงานวิจัย จัดการอบรมแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM ในหัวข้อ “การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จิรัฐติกร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัยและรองผู้อำนวยการบริหารงานวิจัย ได้ให้เกียรติร่วมเปิดงาน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่ https://cmu.to/doc02092021