เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการผลิตผลงานกลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย/ ศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565

เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการผลิตผลงานกลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย/ ศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565

เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการผลิตผลงานกลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย/ ศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565

สำนักงานบริหารงานวิจัยเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการผลิตผลงานกลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย/ ศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ เงื่อนไขในการรับทุนฯ ให้ดำเนินการตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการให้การสนับสนุน กลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย/ ศูนย์ความเป็นเลิศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยมีระยะเวลาการสรับสมัคร ดังนี้

  • กลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย ที่ปิดโครงการ (หรือได้รับอนุมัติเบิกเงินงวดที่ 3) เรียบร้อยแล้ว สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านการสมัคร Online ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2564
  • อาจารย์/นักวิจัย ที่ประสงค์จะตั้งกลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัยใหม่ ให้ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารแนบแบบรายงาน ปี 2565 ผ่านการสมัคร Online ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เท่านั้น
  • สำหรับกลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย ที่ยังไม่ปิดโครงการ (ขยายระยะเวลาดำเนินการถึง 30 ธันวาคม 2564 ) ให้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และได้รับอนุมัติเบิกเงินงวดที่ 3 ให้เรียบร้อยก่อน เนื่องด้วยการยื่นข้อเสนอโครงการต้องอ้างอิงตามผลผลิตที่ทำได้จริง โดยจะทำการเปิดรับข้อเสนอโครงการรอบที่ 2 ผ่านการสมัคร Online ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565

ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านการสมัคร Online : https://cmu.to/CoE65

และต้องส่งหนังสือขอรับการจัดสรรทุนฯ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดมายังสำนักงานบริหารงานวิจัย เพื่อให้ต้นสังกัดรับทราบด้วย

 

ประกาศผลการจัดสรรทุนฯ รอบที่ 1 และ 2 : https://ora.oou.cmu.ac.th/coe65-1/

 

เอกสารการสมัครมีดังนี้

1. เอกสารแนบแบบรายงาน 1-4 CoE 2565 : เอกสารแนบที่ 3 ข้อมูลนักวิจัย ; ผลงานวิจัยย้อนหลัง 3 ปี และ ค่า H-Index Lifetime , เอกสารแนบที่ 4 หัวหน้า ; กรณีที่หัวหน้ากลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย มีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปไม่ต้องกรอกข้อมูล

2.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ CoE 2565

 

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.ประกาศหลักเกณฑ์ CoE 2565

 

สอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 053 – 943608 (วิว/แยม)