ประกาศผลการพิจารณาสนับสนุนการผลิตผลงานกลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย/ ศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565

ประกาศผลการพิจารณาสนับสนุนการผลิตผลงานกลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย/ ศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565

ประกาศผลการพิจารณาสนับสนุนการผลิตผลงานกลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย/ ศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้การสนับสนุน กลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ  โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยที่สนใจจะดำเนินโครงการวิจัยและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย นั้น

 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้รับทุนแล้ว เห็นควรให้ผู้ที่มีรายชื่อดังแนบท้ายประกาศเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานกลุ่ม และศูนย์วิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สำนักงานบริหารงานวิจัย ดำเนินการแจ้งงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนและจัดทำสัญญารับทุนให้กับผู้รับทุนต่อไป

 

อัพโหลดเอกสารประกอบการรายงานความก้าวหน้า/ รายงานฉบับสมบูรณ์ ของกลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย: https://forms.gle/YnKqunir3eN5FVTr5

 

Link สำหรับสืบค้นควอไทล์ของวารสารในฐาน ISI: https://jcr.clarivate.com/jcr/home

 

ประกาศผลการพิจารณา

ประกาศผลการพิจารณา CoE 2565 รอบที่ 1

ประกาศผลการพิจารณา CoE 2565 รอบที่ 2

 

เอกสารประกอบ

1. แบบรายงานผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบที่ 4)

2. แบบฟอร์มข้อมูลบทความที่ตีพิมพ์ในฐาน ISI (เอกสารแนบที่ 5)

3. ใบสำคัญรับเงิน

4. ประกาศหลักเกณฑ์ CoE 2565

5. การรายงานผลการดำเนินงาน

 

สอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 053 – 943608 (วิว/แยม)