การเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม จะได้จัดทำ “หนังสือประมวลบทความวิชาการรับใช้สังคม (Socially-Engaged Scholarship) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559”  เพื่อเสนอเป็นกรณีศึกษาของโครงการ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Social Development Goals (SDGs)” ของประเทศไทย สืบเนื่องจาก ประเทศไทยได้รับตำแหน่งประธานกลุ่ม 77  อันเป็นกลุ่มองค์กรระหว่างรัฐบาลของประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในสหประชาชาติ เมื่อเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจจัดทำบทความวิชาการรับใช้สังคม โดยสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ที่ขึ้นด้านล่าง

โดยส่งร่างบทความได้ที่ น.ส. ตวงทิพย์ มงคลดี (น้ำ) อีเมล์ luknam.tuangtip@gmail.com ภายใน วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559

ไฟล์เอกสารแนบข่าว

2560000143