การเตรียมความพร้อมการดำเนินการเชิงรุก ในการแสวงหาแหล่งทุนภายนอก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

การเตรียมความพร้อมการดำเนินการเชิงรุก ในการแสวงหาแหล่งทุนภายนอก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) และผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ
     การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบหมายผู้แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุม ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์ ได้นำคณะนักวิจัยผู้ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก โดยจะมุ่งเน้นในประเด็นสำคัญที่เป็นเป้าหมายของ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 หัวข้อ ได้แก่ 1) รัก 2) สัก 3) ไผ่ 4) เหมี้ยง 5) กล้วยไม้ 6) ธนาคารเมล็ด และ 7) Carbon Net Zero นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็งของแผนการดำเนินงานและนำข้อเสนอแนะที่ได้รับเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเพิ่มความสำเร็จของการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เช่น อพ.สธ.-วช. ฯลฯ ในอนาคตต่อไป
     ข่าวโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.