การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการค่าตอบแทน) บทความ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Natural and Life Sciences Communications (NLSC)

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการค่าตอบแทน) บทความ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Natural and Life Sciences Communications (NLSC)

สำนักงานบริหารงานวิจัยขอแจ้งอนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการค่าตอบแทน) บทความ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Natural and Life Sciences Communications (NLSC) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Front_Money NLSC Q3