การเปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

การเปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ทุนดังนี้

1.1 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

1.2 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

1.3 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)

1.4 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)

1.5 ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

ทั้งนี้ ทุนข้อที่ 1-3 และ 5 เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2562 สำหรับทุนข้อที่ 4  วช. จะทำการพิจารณาผุ้มีคุณสมบัติเหมาะสม และทำการแจ้งให้นักวิจัยยื่อนข้อเสนอโครงการในลำดับถัดไป

หมายเหตุจาก วช :

1. ขอแก้ไขข้อความของคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ข้อที่ 2.1 จาก “เป็นอาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาเอก ในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” เป็น “เป็นอาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งหมายถึง เป็นอาจารย์ประจำ สอนในระดับปริญญาขึ้นไปในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2. สรุปเอกสารจำเป็นในแต่ละประเภททุนที่ต้องแนบในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
2.1 ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
2.1.1 คลิปวิดีโอ (video clip) อธิบายข้อเสนอโครงการ ซึ่งมีความยาวไม่เกิน 3 นาที
2.1.2 หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (ไม่จำเป็นร่วมทุน)
2.2 ทุนนักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
2.2.1 หน้าแรกของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา
2.2.2 หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (จำเป็นร่วมทุน)
2.3 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
2.3.1 หน้าแรกของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา
2.3.2 จดหมายรับรองการเป็นนักวิจัยที่ปรึกษา ทั้งนักวิจัยที่ปรึกษาที่อยู่ในประเทศไทย และต่างประเทศ
2.3.3 หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (จำเป็นร่วมทุน)
2.3.4 เอกสารยืนยันการเป็น “พนักงานประจำ” หรือหากเป็นพนักงานประจำที่มีการต่อสัญญาเป็นรายปีขอให้ส่งเอกสารยืนยันจากต้นสังกัดว่ามีแผนการจ้างครอบคลุมระยะเวลาการรับทุนที่เสนอขอ
2.4 ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่
2.4.1 หน้าแรกของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา
2.4.2 จดหมายรับรองการเป็นนักวิจัยที่ปรึกษา ทั้งนักวิจัยที่ปรึกษาที่อยู่ในประเทศไทย และต่างประเทศ
2.4.3 หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (ไม่จำเป็นร่วมทุน)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2214