การเปิดรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

การเปิดรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แจ้งเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง ผู้ประสงค์จะขอรับทุนสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามประกาศที่แนบ และขอให้ดำเนินการตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216