การเสวนาวิชาการออนไลน์หัวข้อ “Soft Skills in Real Practice: การปรับตัวเพื่อการขอตำแหน่งวิชาการในช่วงยุคเปลี่ยนผ่าน”

การเสวนาวิชาการออนไลน์หัวข้อ “Soft Skills in Real Practice: การปรับตัวเพื่อการขอตำแหน่งวิชาการในช่วงยุคเปลี่ยนผ่าน”

วันที่ 29 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสวนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “Soft Skills in Real Practice: การปรับตัวเพื่อการขอตำแหน่งวิชาการในช่วงยุคเปลี่ยนผ่าน” ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ดังนี้

1) ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ประธานอนุกรรมการ ก.พ.อ. ตำแหน่งวิชาการ, อนุกรรมการ กกอ. ฝ่ายนโยบาย และแผนวิจัยนวัตกรรม และพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
2) ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และอนุกรรมการ ก.พ.อ ตำแหน่งทางวิชาการ
3) ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษา และอนุกรรมการ ก.พ.อ. ตำแหน่งวิชาการ
4) ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย และอนุกรรมการ ก.พ.อ ตำแหน่งวิชาการ

และมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินภัส รุจิวัตร์ MMS 5 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการ ??