กิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบผู้บริหารระดับกลาง

กิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบผู้บริหารระดับกลาง

     รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น ซึ่งดำเนินการจัดงานโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ นโยบายและแนวทางการบริหารงานมหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) และการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน และบรรยายเรื่อง แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567
     ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม ได้ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “มช. มุ่งพัฒนางานวิจัยต่อยอดสู่นวัตกรรม” นำเสนอถึงแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งในการมุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสร้างและนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป
     กิจกรรมครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในหัวข้อต่างๆ ได้แก่
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี เรื่อง CMU Biopolis และ มช. มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรื่อง มช. มุ่งพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และรองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี เรื่อง มช. มุ่งพัฒนางานวิจัยต่อยอดสู่นวัตกรรม

โดยได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน