กิจกรรม บพค. พบปะหารือผู้บริหารและประชาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรม บพค. พบปะหารือผู้บริหารและประชาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.
🚩
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม บพค. พบปะหารือผู้บริหารและประชาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบายและแนวทางการสนับสนุนทุนของ บพค., การเปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปี 2567 และการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน “ธัชวิทย์” โดยได้รับเกียรติจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้ประสานงานคลัสเตอร์การพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Net Zero) จังหวัดเชียงใหม่ และดร.ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้มีการหารือร่วมกันถึงบทบาทของศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม การดำเนินงาน และการพัฒนากำลังคน ที่สอดรับการพัฒนากำลังคน ภายใต้ความร่วมมือ “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
.
.
ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและแนวทางการสนับสนุนทุนของ บพค., การเปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปี 2567 และการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน “ธัชวิทย์” โดยได้กล่าวถึงแผนการจัดสรรทุนด้านการพัฒนากำลังคนที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงได้รับฟังการนำเสนอโครงการสำคัญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ถึงแนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการให้ตอบโจทย์นโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยของบพค.
.
.
.
.
.
.
นอกจากนี้ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับฟังการดำเนินงานในส่วน Creative Lanna Park ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่ยกระดับการสร้างพื้นที่เมืองเชิงสร้างสรรค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
.
.
.
ข่าวโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.