ขอเชิญชวนร่วมรับฟังถ่ายทอด ” นโยบายแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (2566-2570) และชี้แจงแนวทางการจัดสรรทุนวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566″

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังถ่ายทอด ” นโยบายแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (2566-2570) และชี้แจงแนวทางการจัดสรรทุนวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566″

.

📢 สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอเชิญชวนร่วมรับฟังถ่ายทอด ” นโยบายแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (2566-2570) และชี้แจงแนวทางการจัดสรรทุนวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566″ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ การบริหารงานวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม 📢
.
📌 ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 – 12.00 น.
ในรูปแบบ onsite ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 300 ท่าน) และรูปแบบ online (webinar) ผ่านระบบ zoom meeting (ไม่จำกัดจำนวน) เพื่อชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อทราบและเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนต่อไป
.
👍โดยสามารถตอบรับทาง google form: https://cmu.to/qU26T ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น.
.
.
ข่ายโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่