คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัยเพื่อแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งใหม่

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัยเพื่อแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีต่อรองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ออกประกาศคำสั่งแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป