คณะผู้บริหารพบปะบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 และนโยบายด้านวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม

คณะผู้บริหารพบปะบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 และนโยบายด้านวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม

คณะผู้บริหารพบปะบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 และนโยบายด้านวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม

.

.

.
       คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ และผู้แทนจากสำนักงานบริหารงานวิจัย ได้ไปพบปะบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 และนโยบายด้านวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม พร้อมพูดคุยกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยจากคณะต่างๆ
       ในการนี้ คณะต่างๆ ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานวิจัยของคณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุตม์ เจริญศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการคณะมนุษศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอ รวมถึงหารือเพื่อทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมในการขอรับทุนในปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ Pol Sci Learning Space ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
.
.
.
ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.