คณะผู้บริหารพบปะบุคลากรคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 และนโยบายด้านวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม

คณะผู้บริหารพบปะบุคลากรคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 และนโยบายด้านวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม

📢 คณะผู้บริหารพบปะบุคลากรคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 และนโยบายด้านวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม

.

.
       เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้แทนจากสำนักงานบริหารงานวิจัย ได้ไปพบปะบุคลากรคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 และนโยบายด้านวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม พร้อมพูดคุยกับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ของคณะฯ
       ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน กล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ นำเสนอแนวทางการดำเนินงานวิจัยของคณะฯ และหารือเพื่อทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมในการขอรับทุนในปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม MCB 2306 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน
.
.
ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.