คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี และผู้แทนจากสำนักงานบริหารงานวิจัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “แนวทางการสนับสนุนทุนด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี และผู้แทนจากสำนักงานบริหารงานวิจัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “แนวทางการสนับสนุนทุนด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และอาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ และผู้แทนจากสำนักงานบริหารงานวิจัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “แนวทางการสนับสนุนทุนด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนทุนด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ภายใต้แผนการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัย สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ จันทร์สกาว รองคณดีที่รับผิดชอบด้านงานวิจัย นำเสนอแนวทางการดำเนินงานวิจัยของคณะ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่