คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารส่วนงาน รวมทั้งตัวแทนนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และรองศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สกสว. ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงบประมาณ ววน. ในการมาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ

โอกาสนี้ อธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับ และกล่าวว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์นโยบายในการพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศ และขอขอบคุณที่ให้เกียรติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ได้รับฟังแนวนโยบายด้านการบริหารและจัดการงานวิจัยของประเทศ

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี ได้นำเสนอนโยบายและแนวทางการสนับสนุนด้านวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยตั้งแต่ระดับต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ และสามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

สำหรับการมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันนี้ ประธาน กสว. ได้เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริมงานวิจัยและแนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องและตอบสนองตามทิศทางนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศอีกด้วย