คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับ และรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับ และรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี และคณบดี รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ และรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดย ดร.อรอุบล ชมเดช ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ภายใต้การบริหารงานโดยศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเครือข่าย 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มหาวิทยาลัยแกนนำ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการดำเนินภารกิจ ตลอดจนสร้างกลไกและกิจกรรมสนับสนุนให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญ ความรู้ ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย รวมถึงตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูงในภาคการผลิตด้านเกษตรและอาหาร ตามหมุดหมายที่ 12 และหมุดหมายที่ 1 ของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมบริหาร 2 สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
.
ข่าวโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.