คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
ในหัวข้อ“นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13”
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล พร้อมด้วย ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย และรองผู้อำนวยการ นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13”
.
.
.
เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนทุนด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
ภายใต้แผนการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ รองศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์ พิมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอแนวทางการดำเนินงานวิจัยของคณะ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องบรรยาย CB 1220 ชั้น 2 อาคารเคมี 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.