คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สบว. พบปะและพูดคุยกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มช.

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สบว. พบปะและพูดคุยกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มช.


      คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย เข้าพบปะและพูดคุยกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 และนโยบายด้านวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม
      ในการนี้คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ คณบดี ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอนโยบายภาพรวมของคณะฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ ผู้ช่วยคณบดี นำเสนอแนวทางการดำเนินงานวิจัยของคณะฯ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่