คณะผู้บริหาร มช. พบปะ บุคคลากรของสถาบันวิจัยฯ เพื่อถ่ายทอดนโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13

คณะผู้บริหาร มช. พบปะ บุคคลากรของสถาบันวิจัยฯ เพื่อถ่ายทอดนโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13

คณะผู้บริหาร มช. พบปะ บุคคลากรของสถาบันวิจัยฯ เพื่อถ่ายทอดนโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13

.

.

📌รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย และคณะ ได้ไปพบปะบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 และนโยบายด้านวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม พร้อมพูดคุยกับผู้บริหาร และนักวิจัย ของสถาบันวิจัยฯ
.
.
เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนทุนด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ในการนี้
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ รองศาสตราจารย์
วงกต วงศ์อภัย รองผู้อำนวยการ และนักวิจัยร่วมให้การต้อนรับ และหารือเพื่อทำความเข้าใจ ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม
.
.
.
.
.
.
ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.