คณะผู้บริหาร มช. พบปะ บุคคลากรคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มช. เพื่อถ่ายทอดนโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13

คณะผู้บริหาร มช. พบปะ บุคคลากรคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มช. เพื่อถ่ายทอดนโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13

คณะผู้บริหาร มช. พบปะ บุคคลากรคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มช.
เพื่อถ่ายทอดนโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13
ณ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มช.

.

📢 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้แทนจากสำนักงานบริหารงานวิจัย ได้ไปพบปะบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 และนโยบายด้านวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม พร้อมพูดคุยกับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ของคณะทันตแพทย์ศาสตร์
.
.
เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนทุนด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ในการนี้
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ธนิดา ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และนักวิจัย ร่วมให้การต้อนรับ และหารือเพื่อทำความเข้าใจ ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องบรรยาย 6 (Smart Classroom) ชั้น 4 อาคาร 2 คณะทันตแพทยศาสตร์
.
.
.
.
.
.
ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.