งานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University Network) ครั้งที่ 6 (The 6th RUN Summit)

งานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University Network) ครั้งที่ 6 (The 6th RUN Summit)


รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารงานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินภัส รุจิวัตร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารงานวิจัย อีกทั้งคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University Network) ครั้งที่ 6 (The 6th RUN Summit) โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ภายใต้หัวข้อ “Enhancing research impact for sustainability transformation“ ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย เปิดการสัมมนา เริ่มด้วยการแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย RUN และ
Sustainable Development
Solutions Network (SDSN)
Thailand การปาฐกถาพิเศษ ได้รับเกียรติจาก Professor John Thwaites, Monash University and Chairman of the SDSN Association และ ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDSN Thailand Leadership Council
นักวิจัย RUN ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในประเด็น Sustainability Research Dialogue ดังนี้
💫กลุ่มที่ 1 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Human Well-being)
💫กลุ่มที่ 2 การสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Regional Cooperation for Sustainable Development)
💫กลุ่มที่ 3 ระบบอาหารและและการผลิตอาหารที่ยั่งยืน (Sustainable Food System)
💫กลุ่มที่ 4 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงานสะอาด (Climate Mitigation)
💫กลุ่มที่ 5 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมและยั่งยืน (Inclusive and Sustainable Infrastructure)
💫กลุ่มที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน (Disruptive and Emerging Technology for Sustainability)
💫กลุ่มที่ 7 การอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Preservation)
💫กลุ่มที่ 8 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development) และร่วมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN-RM)
ผู้บริหารหน่วยงานให้ทุน รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
คุณรัชนิศ ชาตะนาวิน ผู้แทนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) อาจารย์นันทินี มาลานนท์
รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รองศาสตราจารย์ ดร. สิรี ชัยเสรี และประธาน RUN ร่วมให้ข้อเสนอแนะนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพในปีต่อไป โดยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบธง RUN