งานสัมมนา “มช.มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (CMU towards Carbon Neutrality)”

งานสัมมนา “มช.มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (CMU towards Carbon Neutrality)”

     รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินภัส รุจิวัตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริการงานวิจัย เข้าร่วมงานสัมมนา “มช.มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (CMU towards Carbon Neutrality)” และร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานนำร่อง “โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและขอรับรอง Carbon Neutrality พื้นที่การศึกษาแม่เหียะ และศูนย์การศึกษาหริภุญไชย” เพื่อให้ทุกส่วนงาน รับทราบถึงแผนนโยบายในการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้ในที่สุด
     ในการนี้ ศูนย์สัตว์ทดลอง หน่วยงานภายใต้สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. ได้รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานนำร่อง ร่วมกับหน่วยงานอีก 10 แห่ง ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ หอพักในกำกับแม่เหียะ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หริภุญไชย
     โดยศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการมดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีแก่หน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตรดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่